Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ hai, 21/08/2017 - 10:23

Thông báo đăng ký công trình dự thi sinh viên NCKH năm 2017-2018

      HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

 
 

 

 

       Số: 06 /2017/T&HQ

(V/v đăng ký công trình dự thi sinh viên NCKH năm 2017-2018)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

                     Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

Kính gửi:           - Toàn thể cán bộ, giáo viên Khoa Thuế và Hải quan
                          - Ban cán sự, BCH chi đoàn các lớp sinh viên thuộc Khoa Thuế và Hải quan

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2017 – 2018, Ban Chủ nhiệm Khoa Thuế và Hải quan yêu cầu ban cán sự, BCH chi đoàn các lớp sinh viên thuộc Khoa Thuế và Hải quan thông báo và vận động sinh viên trong lớp đăng ký viết công trình dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 – 2018. Cụ thể như sau:

1. Lựa chọn và đăng ký đề tài nghiên cứu:

- Sinh viên chủ động lựa chọn đề tài nghiên cứu trên cơ sở khả năng nghiên cứu và nguyện vọng bản thân. Sinh viên có thể lựa chọn các đề tài trong Danh mục gợi ý đề tài nghiên cứu (gửi kèm công văn này) hoặc các đề tài khác.

- Sinh viên có thể đăng ký nghiên cứu độc lập hoặc theo nhóm. Trường hợp đăng ký nghiên cứu theo nhóm thì  mỗi nhóm có tối đa 5 sinh viên trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính; mỗi sinh viên tham gia không vượt quá một (01) đề tài nghiên cứu/01 năm học.

2. Đăng ký đề tài:

- Sinh viên có thể đăng ký giáo viên hướng dẫn cùng với việc đăng ký đề tài nghiên cứu.

- Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa sẽ họp xét duyệt đề cương và trình Giám đốc Học viện Tài chính ra quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

3. Tiến độ thực hiện:

- Thời hạn đăng ký đề tài: Sinh viên đăng ký và nộp đề cương đề tài nghiên cứu theo mẫu đính kèm về Văn phòng khoa chậm nhất vào ngày 15/09/2017.  

-  Thời gian tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu: từ tháng 10/2017 đến 15/03/2018.

-  Thời gian tổ chức chấm công trình cấp Khoa dự kiến từ 18/03/2018 đến 25/03/2018.

Nơi nhận:

 • Như k/g;
 • BCN khoa;
 • BCH Liên chi đoàn Khoa;
 • Lưu VP khoa.

TRƯỞNG KHOA

 

PGS., TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

 

 

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý

CÔNG TRÌNH DỰ THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2017 - 2018

 1. Chống thất thu thuế ở Việt Nam
 2. Nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế ở Việt Nam
 3. Mở rộng cơ sở thuế ở Việt Nam
 4. Hiện đại hoá quản lý thuế ở Việt Nam 
 5. Ứng dụng tin học trong quản lý thuế ở Việt Nam
 6. Giải pháp chống gian lận thuế ở Việt Nam
 7. Ứng dụng các phần mềm phục vụ quản lý thuế - Thực trạng và giải pháp
 8. Đẩy mạnh công tác thanh tra thuế ở Việt Nam.
 9. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở Việt Nam 
 10. Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài ở Việt Nam  
 11. Hoàn thiện chính sách thuế tài sản ở Việt Nam.
 12. Chính sách thuế góp phần sử dụng có hiệu quả đất đai ở Việt Nam.
 13. Chính sách thuế góp phần phát triển bền vững ở Việt Nam.
 14. Cải cách cơ cấu thu ngân sách của Việt Nam.
 15. Cơ cấu lại hệ thống chính sách thuế trong bối cảnh cắt giảm thuế quan 
 16. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu nợ thuế ở Việt Nam.
 17. Áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam.
 18. Quản lý hóa đơn, chứng từ ở Việt nam.
 19.  Ứng dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong quản lý thuế ở Việt Nam
 20. Quản lý thuế đối với thương mại điện tử ở Việt Nam
 21. Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ở Việt Nam
 22. Chính sách thuế góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế ở Việt Nam
 23. Vai trò của việc kiểm soát các giao dịch kinh tế trong quản lý thuế.
 24. Quản lý thuế đối với các  bên có quan hệ liên kết ở Việt Nam
 25. Giải quyết tranh chấp thuế – những vấn đề lý luận và thực tế Việt Nam.
 26. Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp ở Việt Nam
 27. Chống gian lận thuế ở Việt Nam
 28. Cải cách hành chính thuế ở Việt Nam
 29. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hồ sơ hải quan trong tiến trình hiện đại hoá hải quan.
 30. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chứng từ thương mại trong kiểm tra sau thông quan.
 31. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hải quan đối với hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới.
 32.  Mở rộng áp dụng nghiệp vụ kiểm tra trước khi hàng hóa nhập khẩu đến Việt Nam – Giải pháp quản lý hải quan hiện đại
 33. Cơ chế phối kết hợp trong kiểm tra giám sát hải quan.
 34. Giải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật hải quan trong điều kiện hội nhập.
 35. Quản lý nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ở nước ta hiện nay
 36.  Đánh giá hiệu quả của mô hình Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt của Hải quan Việt Nam
 37. Khai báo trước khi hàng đến cảng - Thực trạng và giải pháp triển khai mở rộng
 38. Hải quan Việt nam với hoạt động chống buôn lậu ma túy
 39. Giải pháp thúc đẩy thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan đối với tài biển xuất cảnh, nhập cảnh.
 40. Đánh giá các phương pháp kiểm tra trong kiểm tra sau thông quan ở Việt Nam hiện nay.
 41. Quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng gia công ở VN hiện nay
 42. Nâng cao hiệu quả quản lý hải quan với hàng NK để sản xuất XK
 43. Nâng cao hiệu quả thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan.
 44. Quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan ở Việt Nam
 45. Xây dựng và áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế
 46. Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá: thực trạng và triển vọng áp dụng tại Việt Nam.
 47. Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 48. Giải pháp chống thất thu NSNN đối với ngành hải quan
 49. Giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội từ cam kết hội nhập sắp tới và Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
 50. Sử dụng công cụ trị giá hải quan trong chống chuyển giá tại Việt Nam.
 51. Thực thi bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực Hải quan
 52. Đẩy mạnh ngăn chặn việc gian lận trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử
 53. Thực hiện các điều ước quốc tế trong quá trình hiện đại hóa Hải quan Việt Nam
 54. Quản lý hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất – Thực trạng và giải pháp
 55. Hiệu quả của việc sử dụng chữ ký điện tử trong thủ tục hải quan điện tử   
 56. Giải pháp chống gian lận thương mại qua C/O.
 57. Kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu (thực phẩm nhập khẩu, rau quả nhập khẩu, thuốc, mỹ phẩm, . .. .)
 58. Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa khi xuất khẩu vào thị trường EU, Mỹ, . .
 59. Áp dụng quản lý mã số mã vạch đối với hàng hóa.
 60. Thực thi hiệp định các rào cản kỹ thuật trong thương mại của WTO.
 61. Thực thi hiệp định Hiệp định Kiểm dịch vệ sinh động, thực vật của WTO.
 62. Xuất khẩu thực phẩm chế biến với hàng rào vệ sinh dịch tễ.
 63. Nhãn môi trường cho hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng nội địa của Việt Nam.
 64. Giải pháp tài chính phát triển sản xuất và xuất khẩu rau quả tươi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
 65. Quản lý xuất xứ đối với hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu.
 66. Nhãn hàng hóa và quản lý ghi nhãn hàng hóa ở Việt Nam.
 67.  Nâng cao hiệu quả công tác kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu.
 68. Kiểm định chất lượng hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy định quốc tế.
 69. Kiểm soát chất lượng hàng hóa XNK
 70. Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.
 71. Kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa XNK.
 72. Vai trò của các FTA với việc thúc đẩy XNK hàng hóa của Việt Nam.
 73. Giải pháp xây dựng và phát triển các trung tâm thương mại vùng biên.
 74. Quản lý kinh tế đối với khu vực kinh tế cửa khẩu của Việt Nam
 75. Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 76.  Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế XK, thuế NK
 77. Thực thi Hiệp định thuận lợi hóa thương mại mới (TFA) ở Việt Nam.
 78. Vai trò của hải quan trong kiểm soát thương mại điện tử qua biên giới
 79. Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp (ISCM): Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm các nước
 80. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan
 81. Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam.
 82. Đánh giá tác động của hiệp định TPP đối với thu ngân sách của Việt Nam.
 83.  Tác động của TPP đối với Quản lý hải quan và Thuận lợi hóa thương mại
 84.  Tác động của Hiệp định TFA đối với cải cách thủ tục hải quan ở Việt Nam.
 85.   Đánh giá tác động của sự ra đời Cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam-ASEAN.

 

 

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

NĂM HỌC 2017 - 2018

I. Thông tin về sinh viên

1. Họ và tên:

2. Lớp niên chế:

3. Số điện thoại:

4. email:

II. Đề cương đề tài

1. Tên đề tài

2. Đề xuất giáo viên hướng dẫn (nếu có)

3. Đề cương đề tài nghiên cứu

- Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

-Phương pháp nghiên cứu

- Kết cấu của đề tài:

Chương 1

1.1

1.1.1.

.....

Chương 2

.....

 

Số lần đọc: 1777
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà