Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ năm, 10/10/2019 - 21:8

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học sinh viên năm 2019

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

 
   

Số  43/2019/T&HQ

(V/v tổ chức hội thảo KHSV)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:       - Toàn thể cán bộ, giáo viên Khoa Thuế và Hải quan

- Ban cán sự các lớp thuộc Khoa Thuế và Hải quan

 

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2019 – 2020 đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt, Ban Chủ nhiệm Khoa Thuế và Hải quan thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học sinh viên năm 2019 như sau:

1. Chủ đề hội thảo “Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Khoa Thuế và Hải quan”. Các gợi ý về nội dung cụ thể của hội thảo được gửi kèm công văn.

2. Thành phần tham gia: Toàn thể sinh viên Khoa Thuế và Hải quan.

3. Thời gian tổ chức hội thảo: Dự kiến trung tuần tháng 11/2019

4. Thể lệ gửi bài viết tham gia hội thảo

- Bài viết tham gia hội thảo có độ dài không quá 6 trang đánh máy khổ giấy A4, dãn dòng ở chế độ “single”, kiểu chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14. 

- Bài viết cần soát kỹ các lỗi chính tả và lỗi đánh máy trước khi gửi cho Ban Tổ chức hội thảo.

- Khi gửi bài viết, tác giả phải gửi cả bài viết in trên giấy nộp ở văn phòng khoa và bản mềm qua email: nguyenthuytrang2101@gmail.com. Lưu ý khi gửi email:

+Tiêu đề email: Bài viết hội thảo - Tên sinh viên- Tên lớp

+ Tên file bài viết: Tên sinh viên- Tên lớp

+Nếu bài viết do nhiều sinh viên thực hiện, thì lấy tên 1 sinh viên trong nhóm ghi ở File và tiêu đề gửi email.

- Mỗi sinh viên có thể gửi nhiều bài tham gia hội thảo. Các sinh viên có thể là đồng tác giả một bài viết (số lượng đồng tác giả cho một bài viết tối đa là hai sinh viên).

- Sinh viên cần ghi đầy đủ họ, tên, lớp, số điện thoại liên hệ trong bài viết.

- Các thông tin, dữ liệu sử dụng trong bài viết phải có nguồn dẫn rõ ràng. Mọi tài liệu tham khảo phải được liệt kê đầy đủ cuối bài viết. Cách ghi tài liệu tham khảo cuối bài viết như sau: Tên tác giả (năm công bố), tên bài báo hoặc tên sách hoặc tên công trình khoa học, nơi xuất bản. Ví dụ: Lê Xuân Trường và cộng sự (2018), Hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sách chuyên khảo, NXB Tài chính.

5. Thời hạn và địa điểm nhận bài viết tham gia hội thảo

­- Thời hạn: Chậm nhất vào ngày 10/11/2019.

- Địa điểm: Bản cứng nộp ở Văn phòng khoa, đồng thời gửi bản mềm qua mail.

6. Quyền lợi của tác giả có bài gửi tham gia hội thảo

- Sinh viên có bài đăng kỷ yếu hội thảo được thanh toán nhuận bút, được tính điểm nghiên cứu khoa học để xét thưởng.

- Sinh viên có bài viết không được chọn đăng được thưởng điểm rèn luyện theo quy định.

7. Tổ chức thực hiện

- Ban cán sự các lớp có trách nhiệm thông báo văn bản này đến toàn thể sinh viên trong lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên viết bài tham gia hội thảo.

- Chỉ tiêu: Mỗi lớp (trừ CQ57) có ít nhất 3 bài tham gia hội thảo.

- Các cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ theo văn bản phân công riêng.

Nơi nhận:

  • Như k/g (để thực hiện)
  • Ban QLKH Học viện
  • BCN khoa
  • Lưu VP khoa

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

       
     

GỢI Ý NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ

 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2019

(Chủ đề: “Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Khoa Thuế và Hải quan”)

1. Tổng quan về tự học, tự nghiên cứu: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, những phương pháp chủ yếu…

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Khoa Thuế và Hải quan 

3. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương

4. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các môn học thuộc phần kiến thức ngành

5. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các môn học nghiệp vụ chuyên ngành

6. Kỹ năng đọc sách

7. Kỹ năng tra cứu tài liệu, thông tin phục vụ tự học

8. Nâng cao năng lực tự học ngoại ngữ

9. Phát huy năng lực tự học của sinh viên thông qua việc học nhóm

10. Vai trò của các hoạt động ngoại khóa trong việc rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Khoa Thuế và Hải quan

11. Những đề xuất, kiến nghị với Học viện và Khoa để tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Thuế và Hải quan nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu

-  V..v...

Chú ý: Trên đây là các nội dung cụ thể chủ yếu có liên quan đến chủ đề hội thảo. Sinh viên có thể chủ động lựa chọn các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo để viết bài tham gia hội thảo.

Số lần đọc: 3294
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà