Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ hai, 09/10/2017 - 21:28

Thông báo người HDKH và triển khai thực hiện công trình dự thi sinh viên NCKH năm học 2017 - 2018

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

Số   17 /2017/T&HQ

(V/v thông báo người HDKH và triển khai thực hiện công trình dự thi sinh viên NCKH năm học 2017 - 2018)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng  10 năm 2017

 

Kính gửi:          - Toàn thể cán bộ, giáo viên Khoa Thuế và Hải quan

                         - Ban cán sự, BCH chi đoàn các lớp sinh viên thuộc Khoa Thuế và Hải quan

Thực hiện Chương trình công tác sinh viên năm học 2017 - 2018, Ban Chủ nhiệm Khoa Thuế và Hải quan thông báo kế hoạch triển khai thực hiện công trình dự thi sinh viên NCKH, danh sách sinh viên được phê duyệt thực hiện công trình dự thi sinh viên NCKH năm học 2017 – 2018 và người hướng dẫn khoa học. Cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên được phê duyệt thực hiện công trình NCKH sinh viên và người hướng dẫn khoa học: Được đính trong phụ lục kèm theo công văn này.

2. Kế hoạch triển khai thực hiện công trình dự thi sinh viên NCKH:

- Chậm nhất ngày 20/10/2017, các sinh viên đăng ký thực hiện công trình NCKH có tên trong danh sách kèm theo công văn này phải liên hệ với người hướng dẫn khoa học để được hướng dẫn thay đổi, chỉnh sửa tên đề tài (nếu cần thiết), lập đề cương chi tiết, phương pháp nghiên cứu, tài liệu cần tìm hiểu…

- Chậm nhất ngày 28/10/2017, sinh viên phải nộp cho người hướng dẫn khoa học đề cương chi tiết của đề tài nghiên cứu.

- Chậm nhất ngày 10/01/2018, sinh viên phải báo cáo với giáo viên hướng dẫn tiến độ nghiên cứu.

- Chậm nhất ngày 15/02/2018, sinh viên phải nộp cho người hướng dẫn khoa học bản thảo đề tài nghiên cứu. Các công trình dự thi nếu không có ý kiến của giáo viên hướng dẫn sẽ không được chấm, do đó bắt buộc sinh viên phải nộp bản thảo cho giáo viên hướng dẫn để có ý kiến.

- Các công trình nghiên cứu phải được trình bày theo đúng mẫu quy định, nộp về Khoa chậm nhất vào ngày 15/3/2018.

Người hướng dẫn khoa học có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên NCKH theo quy định hiện hành của Học viện và thực hiện nghiêm túc tiến độ nêu trên. Trong quá trình hướng dẫn NCKH, nếu sinh viên không thực hiện đúng yêu cầu về tiến độ và nội dung công việc mà người hướng dẫn yêu cầu, người hướng dẫn khoa học có quyền quyết định chấm dứt hoạt động nghiên cứu đề tài đã đăng ký của sinh viên và có trách nhiệm báo cáo Ban chủ nhiệm khoa biết về quyết định đó vào kỳ họp Khoa gần nhất.

BCS các lớp có trách nhiệm triển khai kế hoạch này đến các sinh viên đã đăng ký công trình dự thi sinh viên NCKH và đôn đốc sinh viên trong lớp thực hiện đề tài.

BCH Liên chi đoàn khoa phối hợp đôn đốc, động viên đoàn viên – sinh viên thực hiện tốt đề tài đã đăng ký.

Nơi nhận:

 • Như k/g;
 • BCN khoa;
 • BCH Liên chi đoàn Khoa;
 • Lưu VP khoa.

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

PGS., TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH NCKH NĂM 2017-2018

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

(Kèm theo Thông báo số   17/2017/ T & HQ ngày 09 tháng 10 năm 2017)

 

TT

Tên công trình

Sinh viên thực hiện

Lớp

Số điện thoại

GV hướng dẫn

 1.  

Quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam

Nguyễn Hài Thu

Vũ Tiến Dũng

52/02.02

01634. 085.725

hoaithunguyen.tc@gmail.com

PGS., TS. Lý Phương Duyên

0976.914.979,

lyphuongduyen@yahoo.com

 1.  

Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Lê Thị Mai Như

52/02.04

0976.645.952

nhulemai@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng 0915.595.749,

minhhang_hvtc@yahoo.com

NCS. Tô Hoàng 0983180374 tohoanghph1@yahoo.com.vn

 1.  

Chống gian lận thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam

Vũ Trung Thành

52/02.04

0945.956.796

vtthanh789@gmail.com

TS. Tôn Thu Hiền 0988.676.535

tonthuhientc@gmal.com

 

 1.  

Thuế tài nguyên, giải pháp nâng cao hiệu quả thu NSNN từ thuế tài nguyên

Phan Thị Anh

52/02.04

0974.812.743

phananh1396@gmail.com

Th.S Phạm Nữ Mai Anh

0985.398.157,

maianhphn2711@gmail.com

 1.  

Hiện đại hóa quản lý thuế ở Việt Nam

Lê Thị Huệ

 

53/02.01

0976.645.864

lehue26011096@gmail.com

PGS.TS. Vương Thị Thu Hiền

0935.163.338, hienvuong72@yahoo.com.vn

NCS. Quách Đức Dũng 0903255447quachdzung@yahoo.com

 1.  

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử ở VN

Hà Thị Hải Anh

Nguyễn Tuấn Đạt

53/02.01

52/05.03

0917.719.372

haianh97@gmail.com

PGS., TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài

0989161167, hoaiaf@yahoo.com

NCS. Bùi Khánh Toàn 0904895678 bktoan.gdt.com

 1.  

Quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam

Lê Thị Mỹ Duyên

53/02.02

0982.987.040

leduyen138@gmail.com

TS. Tôn Thu Hiền 0988.676.535

tonthuhientc@gmal.com

 1.  

Chống thất thu thuế của các loại hình kinh doanh mới ở Việt Nam

Bùi Khánh Linh

Đỗ Ngọc Thúy

Lý Hà Trang

53/02.02

0167.362.2274

khanhlinh97@gmail.com

PGS., TS. Vương Thị Thu Hiền 0935.163.338, hienvuong72@yahoo.com.vn

 1.  

Nâng cao hiệu quả kiểm soát chống buôn lậu hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu của Hải quan Việt Nam

Đỗ Hoàng An

Nguyễn Hải quân

 

53/02.02

0968.541.886

 

TS. Vũ Duy Nguyên 0983.782.209,

vuduynguyentc@yahoo.com

 1.  

Giải quyết tranh chấp thuế những lý luận và thực tế ở Việt Nam

Nguyễn Kim Oanh

Lê Thị Phương Mai

Vũ Tiến Thắng

53/02.03

0163.525.8999

thang28011997@gmail.com

PGS., TS Nguyễn Thị Thương Huyền

0983.994.899,

nguyenthuonghuyen@hvtc.edu.vn

 1.  

Khắc phục gian lận thuế đối với các công ty đa quốc gia tại Việt Nam

Lý Đỗ Ngọc Anh

Nguyễn Thị Diệu

53/02.03

0888.684.586

ngocanhek10@gmail.com

PGS., TS Lý Phương Duyên 0976.914.979,

lyphuongduyen@yahoo.com

 1.  

Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở Việt Nam

Nguyễn Quỳnh An

Lưu Quốc Thái

53/02.03

53/02.02

0969.163.797

qa.nguyen.197@gmail.com

PGS., TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài

0989161167, hoaiaf@yahoo.com

 1.  

Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Lê Trà Giang

Vũ Hà Thu

 

53/02.04

53/31.02

 

0164.8811.297

letragiang112@gmail.com

PGS., TS. Lê Xuân Trường

0912.090.902, lexuantruonghvtc@gmail.com

 1.  

Nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế tại Việt Nam

Đào Phương Anh

54/02.01

0961.213.600

phuonganh123zz2gmail.com

Th.S. Nguyễn Thùy Trang

0975.566.221,

nguyenthuytrang@hvtc.edu.vn

 1.  

Công tác quản lý thuế đối với kinh doanh hộ gia đình ở VN

Khuất Duy Lộc

54/02.02

0169.251.9615

kdloc98@gmail.com

 PGS., TS Lý Phương Duyên 0976.914.979,

lyphuongduyen@yahoo.com

 1.  

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử ở VN

Mạc Thị Thu Hằng

Lê Thị Cúc

54/02.02

54/02.04

0164.269.7865

macthithuhang1998@gmail.com

Th.S Phạm Nữ Mai Anh

0985.398.157,

maianhphn2711@gmail.com

 1.  

Khuôn khổ chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và hàm ý chính sách với Việt Nam

Lê Mạnh Chiến

 

54/02.04

0168.926.7088

lechienhp98@gmail.com

Phùng Thanh Loan 0976298385

thanhloanphung@gmail.com

 1.  

Nâng cao hiệu quả công tác xác định trị giá hải quan theo hiệp địnhtrị giá GATT/WTO tại VN

Nguyễn Đình Hoàng

Nguyễn Thị Tâm

52/05.01

52/05.04

0917.323.999

 

PGS., TS Nguyễn Thị Thương Huyền 0983.994.899,

nguyenthuonghuyen@hvtc.edu.vn

NCS.Nguyễn Trần Hiệu, TCHQ

 1.  

Thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực Hải quan

Phan Thị Hằng

Nguyễn Thị Phương Hoa

53/05.01

0967.323.091

phan hang1097@gmail.com

Nguyễn Hoàng Tuấn 0983.020.279,

hoangtuan0202@yahoo.com

 1.  

Một số vấn đề xoay quanh công tác tổ chức hoạt động hải quan điện tử ở Việt Nam

Thái Thị Thảo Quyên

53/05.01

0973.841.072

thaithithaoquyen97@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh 0904.129.601,

oanhhvtc@gmail.com

 1.  

Giải pháp chống gian lận thuế ở VN

Lê Thị Oanh

Nguyễn Huyền Na

Đinh Thị Mỹ

53/05.02

0944.556.384

huyenna031297@gmail.com

TS. Nguyễn Đình Chiến 0913.579.977,

dinhchienhvtc@yahoo.com

 1.  

Thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan

Nguyễn Công Đức

Nguyễn Ngọc Huyền Ly

53/05.02

0988.40.1997

huyenly.nn.12@gmail.com

 TS. Nguyễn Thị Lan Hương 0988.009.688,

biboong2004@yahoo.com

 1.  

Sử dụng công cụ trị giá hải quan trong chống chuyển giá tại VN

Đỗ Thị Hương

Đặng Thị Thùy Linh

53/05.02

0981.784.266

dohuong180497@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng 0915.595.749,

minhhang_hvtc@yahoo.com

 1.  

Hiệu quả của việc sử dụng chữ ký điện tử trong thủ tục khai hải quan điện tử

Bùi Thị Kiều Trinh

Nguyễn Thị Trang

53/05.02

0167.560.1821

kieutrinh96.bui@gmail.com

Nguyễn Hoàng Tuấn 0983.020.279,

hoangtuan0202@yahoo.com

 1.  

Hải quan Việt Nam với hoạt động chống buôn lậu ma túy

Nghiêm Bích Ngọc

Đỗ Thị Hồng Ngọc

53/05.03

54/05.02

0989.918,997

ngocnb152@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

0904.129.601,

oanhhvtc@gmail.com

 1.  

Tác động của TPP đối với quản lý hải quan và thuận lợi hóa thương mại

Lê Xuân Tiến

Hoàng Thị Hồng Nhung

53/05.03

 

0961.188.171

lexuantien.hvtc@gmail.com

TS. Nguyễn Ngọc Tuyến 0912.770.917,

nguyenngoctuyen@hvtc.edu.vn

 1.  

Chính sách tài chính đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp Logistcs Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Phạm Thị Hải Lý

53/05.03

 

0962.285.316

hailipham@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Lan Hương 0988.009.688,

biboong2004@yahoo.com

 1.  

Thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan

Vũ Hà My

53/05.04

 

0936.775.538

vuhamy3897@gmail.com

Th.S. Nguyễn Thị Minh Hòa 0986.068.558 minhhoahvct@gmail.com

 

 1.  

Vai trò của các FTA với việc thúc đẩy XNK hàng hóa của Việt Nam

Nguyễn Thị Nhung

53/05.04

 

0166.713.1959

nguyennhung1997aof@gmail.com

 PGS., TS Nguyễn Thị Thương Huyền  0983.994.899,

nguyenthuonghuyen@hvtc.edu.vn

NCS.Nguyễn Trần Hiệu- TCHQ

 1.  

Hiệu quả của việc sử dụng chữ ký điện tử trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Vũ Hà My

Vũ Đức Anh

53/05.04

52/05.04

0936.775.538

vuhamy3897@gmail.com

Nguyễn Hoàng Tuấn 0983.020.279,

hoangtuan0202@yahoo.com

 1.  

Chống thất thu thuế ở Việt Nam

Lê Thu Hằng

Hoàng Tâm Đan

Phạm Thị Hảo

Lê Khánh Huyền

Đặng Thị Nguyệt

54/05.01

54/05.01

54/05.01

54/05.01

54/05.02

0988.360.498

lethuhang280498@gmail.com

PGS., TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài

0989161167, hoaiaf@yahoo.com

 1.  

Giải pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của Hải quan Việt Nam

Đặng Thị Ngọc Trâm

54/05.02

0163.724.3300

ngoctram.hvtc1209@gmail.com

TS. Vũ Duy Nguyên 0983.782.209,

vuduynguyentc@yahoo.com

 1.  

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Đào lê Phương Anh

54/05.02

0966.094.684

daolephuonganh.hvtc@gmail.com

TS. Nguyễn Ngọc Tuyến 0912.770.917,

nguyenngoctuyen@hvtc.edu.vn

 1.  

Chống thất thu thuế ở Việt Nam

Phạm Ngọc Hằng

Nguyễn Vân Tùng

54/05.02

54/11.05

0121.847.6789

phamlengochang@gmail.com

TS. Nguyễn Đình Chiến 0913.579.977,

dinhchienhvtc@yahoo.com

 1.  

Mối quan hệ giữa hải quan Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu- Thực trạng và giải pháp

Trần Thạch Thảo

Đào Thị Thương

54/05.03

54/05.04

0974.067.156

hariet.thao@gmail.com

TS. Phạm Thị Bích Ngọc 0906.167.988,

hien6230@yahoo.com

 1.  

Kiểm soát chất lượng và mặt hàng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thùy Dương

54/05.03

0982.391.942

nguyenduong22091998@gmail.com

TS. Thái Bùi Hải An

0912.292.295

thaibuihaian@yahoo.com

 1.  

Chính sách tài chính thúc đẩy chất lượng nông sản xuất khẩu của VN sang thị trường EU

Nguyễn Thị Dịu

Nguyễn Thị Kim Luyến

54/05.03

54/05.04

01664.238.787

diunguyen0608@gmail.com

Th.S. Nguyễn Thị Minh Hòa 0986.068.558

minhhoahvct@gmail.com

 1.  

Kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu (thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm)

Nguyễn Thị Thanh Hương

54/05.04

0162.767.5858

thanhhuong271098@gmail.com

TS. Thái Bùi Hải An

0912.292.295

thaibuihaian@yahoo.com

 1.  

Hải quan Việt Nam với hoạt động chống buôn lậu ma túy - thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Thùy Linh

54/05.04

0163.583.1515

linhdon101298@gmail.com

TS. Phạm Thị Bích Ngọc 0906.167.988,

hien6230@yahoo.com

 1.  

Tăng cường sử dụng công nghệ phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam

Lâm Thị Thúy Hằng

Phạm Thanh Hằng

Ng Thị Ngọc Ánh

53 02 02

 

53 05 03

 

53 05 03

 

981352069_

Lamkhoi11112014@gmail.com

0969891060

Thanhhang2305@gmail.com

 0968339797 anhntn2017@gmail.com

 

TS. Vũ Duy Nguyên 0983.782.209,

vuduynguyentc@yahoo.com

 

 

 

Số lần đọc: 2410
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà